Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vrtana-podlahy.cz.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je VRTAŇA - PODLAHY s.r.o., IČO – 09780033 se sídlem Vídeňská 798/66, 142 00 Praha 4  a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem.

Objednávka

Náležitosti:

 • jméno nebo název firmy
  • IČ, DIČ
  • fakturační adresa
  • dodací jméno a adresa pokud je rozdílná od fakturační adresy
 • e-mail k potvrzení objednávky
 • telefonické spojení nutné pro případné upřesnění objednávky
  • Po obdržení objednávky a jejím následném zpracování bude kupujícímu e-mailem odesláno potvrzení o jejím přijetí s přesným vyčíslením celkové ceny zakázky.
  • Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží.
  • V případě, že v potvrzení objednávky naleznete nesrovnalosti, neprodleně kontaktujte prodávajícího!

Možnosti podání objednávky:

 • využitím on-line formuláře na stránkách internetového obchodu
 • e-mailem na adrese: podlahy@vrtana.cz

Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky ze strany kupujícího. Veškeré podané objednávky některým z níže uvedených způsobů jsou závazné. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky tvoří nedílnou část uzavřené kupní smlouvy.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním závazné objednávky ji zkontrolovat a případně ji opravit.

Vlastnické právo na objednané zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Způsob úhrady

 • bankovním převodem
  • na základě faktury, platba se provádí předem a zboží vám je ihned odesláno a následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání peněz na náš účet uvedený na faktuře. – platba při převzetí dobírky zboží zaslaného přepravní službou
 • hotovosti
  • při osobním odběru zboží přímo v prodejním skladě.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost na základě uzavřené kupní smlouvy odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Při převzetí zásilky od přepravce obdrží kupující současně se zbožím i daňový doklad a dodací list.

Prodávající má povinnost vyřadit registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, stejně tak jako kupující má právo odsoupit od smlouvy nebo její části v případě:

 • kdy se změnila výrazným způsobem prodejní cena
 • kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává

V případě, že tato situace nastane, přičemž toto bylo zapříčiněno prokazatelně nezávisle na vůli prodávajícího, se prodávající zavazuje neprodleně informovat kupujícího a dohodnout další postup – náhradu objednaného zboží jiným, nebo zrušení objednávky.

Pokud již kupující za zboží zaplatil ( bankovním převodem ) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, bude rozdíl ihned převeden zpět na účet kupujícího. Pokud bude skutečná cena vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, bude kupujícímu na rozdíl cen vystaven doklad k úhradě.

Práva a povinnosti kupujícího

 Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží zasláno, aby nevznikaly náklady na vrácení a další zaslání zboží.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu uvedenou na potvrzené objednávce.

Zvýší-li se prodejní cena zboží oproti ceně uvedené v ceníku při vyplňování objednávky, má kupující, který je spotřebitelem, právo na odstoupení bez jakýchkoliv úhrad.

Odstoupení od smlouvy – zákonné poučení

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky že s touto formou vrácení souhlasí anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

Pro kupujícího, který není spotřebitelem, platí povinnost překontrolovat stav zásilky. V případě  převzetí zásilky od dopravce nemá tento kupující žádné nároky na pozdější reklamace poškozené zásilky vůči prodávajícímu. Převzetím zásilky je další reklamace ohledně poškození a neúplnosti zásilky řešena kupujícím pouze s dopravcem.

Ostatní ujednání 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Ceny jsou uváděny včetně DPH. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku. V případě že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.

Ochrana osobních údajů

 Osobní údaje ( jméno, příjmení a adresa apod. ) zákazníků jsou uchovány a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000Sb., ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

 • kód, popis a množství zboží
 • případné doplňující údaje

Platnost obchodních podmínek od 1.1.2021